Dołącz do nas

Statut

Stowarzyszenie Kibiców

GKS-u Katowice

„SK 1964”

uchwalony w dniu 11.01.2007r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Każda ustawowa zmiana przepisów, na których oparto niniejszy statut powoduje automatyczne zawieszenie tych postanowień statutowych, które wynikają ze zmiany przepisów. Do czasu zmiany statutu w takim przypadku w miejsce nieaktualnych postanowień statutowych stosuje się obowiązujące prawo.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Katowice.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo.

§ 3

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964”, w skrócie zwane Stowarzyszenie „SK 1964”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków sportowego klubu „GKS Katowice”;

2. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu, jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą;

3. Poprawę bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach;

4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Promowanie i dbanie o dobry wizerunek kibica GKS-u Katowice;

2. Przyjmowanie oficjalnego stanowiska kibiców GKS-u Katowice;

3. Ułatwienie kibicom współpracy z mediami i z zarządem;

4. Organizowanie spotkań z piłkarzami oraz imprez związanych z klubem;

5. Organizowanie wyjazdów kibiców na mecze GKS Katowice;

6. Organizowanie wyjazdów kibiców na mecze Banika Ostrawa;

7. Organizowanie wyjazdów kibiców na mecze Reprezentacji Polski;

8. Organizowanie wyjazdów kibiców na mecze Górnika Zabrze;

9. Wydawanie czasopisma.

§ 8

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

1. Zwyczajnych;

2. Wspierających;

3. Honorowych.

§ 10

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 16-18 lat oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia.

3. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia;

5. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

3. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków

Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe jest dożywotnie i wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich.

§ 18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2. Wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe;

d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z

przyczyn określonych w podpunktach a) i b);

e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;

3. Śmierci członka

§ 19

W terminie do 14 dni od podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu Członka za Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Członka o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, podając przyczynę wykluczenia i wskazując członkowi możliwość odwołania od uchwały Zarządu do wspólnego zebrania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w terminie do 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 24

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, a termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w trakcie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 28

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

2. Uchwalanie zmian statutu;

3. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

4. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

7. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

8. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

10. Podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady;

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 29

1. Zarząd liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym Prezes oraz Wiceprezes.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;

2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i wykonywanie jego uchwał;

5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

7. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna liczy 3 (trzech) członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym Przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej, niż raz w roku.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia;

2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebranie;

3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu;

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 33

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20. punktach 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

3. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich;

b. z dochodów z własnej działalności statutowej;

c. z darowizn, spadków, zapisów;

d. z dotacji oraz ofiarności publicznej;

e. ze sponsoringu;

f. ze zbiórek publicznych.

§ 35

Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca 15 dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 36

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 37

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych do kwoty 20 000 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

2. W pozostałych przypadkach wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Prawo interpretacji niniejszego statutu posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków, zaś w okresach między Walnymi Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Made with by Cysiu & Stęga